Gần 92% người dùng được Internet Retailer phỏng vấn đã mua hàng trên Amazon và khoảng 72% thực hiện giao dịch tại eBay.

To Top