CEO EWAY: “Startup giống như phóng tên lửa, nếu không đủ vận tốc sẽ bị rơi”

CEO EWAY: “Startup giống như phóng tên lửa, nếu không đủ vận tốc sẽ bị rơi”
To Top