Kiến thức khởi nghiệp

[Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào?

Bản tin Khởi Nghiệp

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đều phải trải qua quá trình gọi vốn (funding) từ nhà đầu tư để phát triển sản phẩm. Quá trình gọi vốn thường diễn ra qua nhiều vòng khác nhau và trước mỗi vòng cấp vốn, giá trị doanh nghiệp sẽ được định giá lại.

[Infographic] 6 giai đoạn gọi vốn khởi nghiệp như thế nào? 1 - Khởi Nghiệp Trẻ

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top