Sử dụng từ ngữ không thích hợp sẽ khiến bạn bị hiểu lầm và gây ra những bất lợi tại nơi làm việc. Ảnh: Business Insider

To Top