Shimon Peres – cha đỡ đầu của Quốc gia Khởi nghiệp Israel

To Top