Status

Tâm hồn vĩ đại

Chỉ có những khát vọng và những khát vọng vĩ đại mới nâng được tâm hồn lên tầm vĩ đại –  Didoro

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top