Thiếu kiến thức, lười và quá “ảo tưởng” – Vấn đề của startup Việt

To Top