Vietnam Airlines cũng bắt đầu áp dụng nghiệp vụ “sale and leaseback” nhằm nhu cầu vốn hoạt động.

To Top