Khởi Nghiệp | Startup

[Infographic] Bạn thuộc hình mẫu doanh nhân nào?

Do sự khác biệt về hoàn cảnh xuất thân, trình độ học vấn mà tầng lớp doanh nhân có thể phân thành nhiều nhóm khác nhau. Vậy bạn thuộc hình mẫu doanh nhân nào?

Theo CafeBiz

Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
To Top