Khởi Nghiệp Kinh Doanh | Startup Việt Nam | Khởi Nghiệp Tin Gọn | Quốc Gia Khởi Nghiệp
PL Đời Sống

Ủy quyền và ủy thác khác nhau như thế nào?

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP TRẺ

Đăng ký thành công

Có lỗi xảy ra

Ủy quyền là giao cho người khác sử dụng quyền hợp pháp của mình. Còn ủy Thác là giao cho người khác làm những việc mà mình không thể làm trực tiếp hoặc không muốn làm

Ủy quyền và ủy thác khác nhau như thế nào?

To Top